Big Cleaning Day

 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จัดให้เป็นวัน Big Cleaning Day โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.20 น. ลูกแดงเทา ทุกคน ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาห้องเรียน บริเวณโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ ดูสวยงาม ช่วยกันครับ